KERESÉS


Home / GYŰJTEMÉNYEK / kutatás / általános korlátozások

Általános korlátozások

Az OSA Archivum nyilatkozata

Az OSA Archivum a kutatási anyagokat egyenlő feltételekkel teszi elérhetővé minden felhasználó számára. Az egyenlő feltételek szerinti hozzáférés azonban nem jelenti azt, hogy minden anyag korlátozás nélkül kutatható. Az OSA Archívum felelőssége, hogy egyensúlyt találjon a kutatók igényei és a kutatási anyagokban található személyek és intézmények bizalmas adatai között. Ezért az OSA Archívum bizonyos dokumentumainak használata – különösen a legutóbb keletkezetteké – korlátozások alá eshet.

A korlátozásoknak két formája lehetséges. “Általános korlátozások”-nak nevezzük azokat a kitételeket, melyek a dokumentumok több mint egy csoportjába való betekintést szabályozzák. Ezek speciális információkra, vagy minősített anyagokra érvényesek, függetlenül attól, hogy az OSA Archivum mely állományában találhatóak. A további kitételeket “eseti korlátozásoknak” nevezzük. Ezeket az adományozó intézmény vagy magánszemély szabhatja meg a dokumentumok egy meghatározott részére vonatkozóan. Ezek a kitételek olykor egy adott időtartamra érvényesek. Az eseti korlátozások  megtalálhatóak azon anyagok leírásában, amelyekre a korlátozások ténylegesen vonatkoznak.

Az alábbi lista az OSA Archívum gyűjteményére vonatkozó általános korlátozásokat sorolja fel.

1. általános korlátozás. Olyan információkat tartalmazó anyagok, melyek felhatalmazás nélküli közzététele élő személy személyiségi jogainak, vagy jó hírnévhez való jogának megsértését okozhatja.

 1. Meghatározás. Azok a dokumentumok, melyek élő személyekkel kapcsolatos, szigorúan magántermészetű vagy becsületsértő információt tartalmaznak, és felhatalmazás nélküli közzétételük a személyiségi jog, vagy a jó hírnévhez való jog megsértését okozhatja – beleértve, de nem kizárólagosan a személy fizikai vagy mentális állapotára, orvosi vagy pszichiátriai kezelésére vonatkozó információkat, melyek korábban még nem kerültek nyilvánosság elé.
 2. Korlátozások. Ezekhez az anyagokhoz hozzáférhetnek:
  1. Az OSA Archívum alkalmazottai a szokásos levéltári munka keretei között.
  2. A dokumentumban megnevezett személy vagy meghatalmazott képviselője, feltéve, ha a dokumentumra nem vonatkozik más általános vagy eseti korlátozás.
  3. A dokumentumot származtató intézményt képviselő hivatalnokok és alkalmazottak, akik hivatali teendőjük elvégzéséhez használják a levéltári anyagokat, illetve
  4. A dokumentum adományozója vagy meghatalmazott képviselője, az adományozó okirat kikötései szerint.

2. általános korlátozás. Bizalmas üzleti és pénzügyi információkat tartalmazó anyagok.

 1. Meghatározás. Olyan üzleti vagy pénzügyi információkat tartalmazó dokumentumok, amelyek kifejezetten vagy vélelmezhetően bizalmas jellegűek.
 2. Korlátozások. Ezek az anyagok hozzáférhetőek,
  1. Ha a bennük található információk statisztikai összegző jellegűek, nem fedik fel az információ forrásait és nem nevezik meg a résztvevő feleket, vagy
  2. Ha az a fél, akire a bizalmas jellegű információ vonatkozik, engedélyt ad a megtekintésre.
  3. A dokumentumot származtató intézményt képviselő hivatalnokok és alkalmazottak számára, akik hivatali teendőjük elvégzéséhez használják a levéltári anyagokat,
  4. A dokumentum adományozója vagy meghatalmazott képviselője számára, az adományozó okirat kikötései szerint, illetve
  5. Ha az OSA Archivum megítélése alapján a dokumentum keletkezése óta eltelt idő elegendő ahhoz, hogy a nyilvánosságra kerülés ne okozza az anyagban beazonosítható felek jelentős versenyhátrányát.

3. általános korlátozás. Bizalmas foglalkoztatási vagy személyes információkat tartalmazó dokumentumok.

 1. Meghatározás. Olyan dokumentumok, melyek kinevezéssel, foglalkoztatással, teljesítmény-értékeléssel, fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos vagy hasonló jellegű személyes információkat tartalmaznak.
 2. Korlátozások. Ezek az anyagok hozzáférhetőek,
  1. Ha az információk a foglalkoztatásra vonatkozóan összefoglaló jellegűek.
  2. Ha az információk alapján az egyének személyazonossága nem állapítható meg.
  3. Ha az érintett személy, vagy jogi képviselője arra engedélyt ad.
  4. Ha az érintett személy elhunyt, vagy a keletkezés óta eltelt idő alapján feltételezhető, hogy elhunyt.
  5. A dokumentumot származtató intézményt képviselő hivatalnokok és alkalmazottak számára, akik hivatali teendőjük elvégzéséhez használják a levéltári anyagokat.
  6. A dokumentum adományozója vagy meghatalmazott képviselője számára, az adományozó okirat kikötései szerint.

4. általános korlátozás. Nyomozásokhoz kapcsolódó dokumentumok

 1. Meghatározás. Az anyagok olyan információkat tartalmaznak, melyek személyek vagy szervezetek ügyében történt nyomozás során vagy azzal összefüggésben keletkeztek.
 2. Korlátozások. Ezek az anyagok hozzáférhetőek,
  1. Ha az információk nyilvánosságra kerülése nem akadályozza a folyamatban lévő peres ügyet vagy eljárást.
  2. Ha a dokumentum nem nevez meg bizalmas forrásokat és információkat.
  3. Ha a dokumentum nem leplez le titkos nyomozási módszereket.
  4. Ha az információ nyilvánosságra kerülése nem veszélyezteti a biztonsági személyzetet, beleértve a törvény végrehajtóit.
  5. A dokumentumot származtató intézményt képviselő hivatalnokok és alkalmazottak számára, akik hivatali teendőjük elvégzéséhez használják a levéltári anyagokat.
  6. A dokumentum adományozója vagy meghatalmazott képviselője számára, az adományozó okirat kikötései szerint.
  7. Ha a dokumentum keletkezése óta eltelt idő alapján:
   1. a benne szereplő személyek biztonságát annak tartalma nem veszélyezteti,
   2. a közzététel iránti közérdek erősebb a bizalmasság további fenntartásának szükségességénél.

5. általános korlátozás. Bírósági határozat által korlátozott hozzáférésű dokumentumok.

 1. Meghatározás. Az ezen dokumentumokhoz való hozzáférést hatályos bírósági határozat korlátozza, mely bíróság hatásköre kiterjed a Közép-Európai Egyetem Igazgatótanácsára.
 2. Korlátozás. Ezek az anyagok
  1. A bírósági határozat előírásai alapján, vagy annak hatályának lejártával bocsáthatók rendelkezésre.
6. általános korlátozás. Bizalmas döntéshozatallal kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentumok.
 1. Meghatározás. Olyan dokumentumok, melyeket vezetőségi döntés meghozatala előtt bizalmasan kezeltek, ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédek és pénzügyi auditorok, valamint személyzeti tanácsadók által tett javaslatokat.
 2. Korlátozások. Ezek az anyagok hozzáférhetőek,
  1. Amennyiben a döntést nyilvánosságra hozták, és a végső döntéshez vezető határozatok természete ismert, vagy
  2. Ha a dokumentum keletkezése óta eltelt idő alapján a nyilvánosságra hozatal nem veszélyezteti a jelenbéli döntéshozást, illetve
  3. ha a az OSA Archivum megítélése alapján a közzététel iránti közérdek erősebb a bizalmasság további fenntartásának szükségességénél.
CÍM: 1051 BUDAPEST, ARANY J. U. 32. TELEFON: (36 1) 327-3250 FAX: (36 1) 327-3260 EMAIL: INFO@OSAARCHIVUM.ORG ©1995-2024
We do not update this website any longer. Visit us at www.osaarchivum.org
Ezt a weboldalt már nem frissítjük. Látogassa meg aktív weboldaunkat: www.osaarchivum.org
Immediate Affinity