1956 a magyar történetírásban, 1989-1999

A  Centrális  Galériában   rendezett   kiállítás   a   forradalmat   feltáró   történeti kutatómunka  elmúlt  tíz évben elért eredményeit kívánja a közönség elé tárni. A kiállítást   keresetlen  alkalom   szülte:   a  kormány   váratlan  döntése,  amellyel lényegében megvonták a pénzügyi támogatást az 1956-os Intézettől. Amikor egy tudományos  műhely  szakmai  és  erkölcsi  hitelét  megkérdőjelezik, helyénvaló, hogy  összehasonlító  formában  tegyük  közszemlére  mindazt, ami az utóbbi tíz évben 1956 kapcsán szakmai ambíción alapulva létrejött. Ezért a kiállítás anyagát a rendezők szándékosan  nem korlátozták  az 1956-os Intézet tevékenységére és működésére.   A   cél  az  volt,  hogy  helyet  kapjon  minden  olyan  műhely  és kiadvány,  amely a korszakkal  kapcsolatos  történeti  ismereteink gyarapításához szakmailag   is  értékelhető   módon   járult   hozzá.   A  reprezentatív  bemutató remélhetőleg képet ad  a korszak kutatásával kapcsolatos szakmai kérdésekről és vitákról is, és a látogatók maguk formálhatnak véleményt a hazai jelenkorkutatás helyzetéről.

Úgy  véljük,   kötelesek   vagyunk   előrebocsátani,   mit   tekintünk   szakmailag értékelhető  munkának:  azokat  a  könyveket,  tanulmányokat  és  kiadványokat, amelyek  a  forrás  vagy  lelőhely  megjelölésével  és  a  forráskritika eszköztárát alkalmazva tesznek közzé dokumentumokat; amelyek történeti források és doku-
mentumok alapján,  pontos és  visszakereshető jegyzetek  segítségével próbálnak rekonstruálni   egy  történeti  problémát.   A  memoárok   és  visszaemlékezések esetében  a  válogatás  szempontjai  természetesen  ettől  eltérőek.  Ezekben  az esetekben a már elvégzett forráskritikai munka, a megnyilatkozó történelmi súlya és személyes  hitele  lehet  az  irányadó.  A válogatás során bizonyára nem lehet kiküszöbölni a történészi intuíciót sem.

Természetesen  nem  hisszük  azt,  hogy a szakmai  jelleg megítélése kizárólagos joga és  képessége  volna a kiállítás rendezőinek. Ezért levélben fordultunk több, a  korszakkal   foglalkozó  történészhez,   illetve  intézményhez,  hogy  tegyenek javaslatot,  mely  munkáknak  és  műhelyeknek  van  feltétlenül  helye  egy ilyen kiállításon. A levelet elküldtük Glatz Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadé-
mia  elnökének, Vida Istvánnak, az  MTA  Történettudományi Intézet  osztály-
vezetőjének,  Földes  Györgynek,  a   Politikatörténeti   Intézet   igazgatójának, Kahler Frigyesnek,  a  Történelmi  Tényfeltáró  Bizottság  elnökének  és Tellér Gyulának, a Történetkutatásért Közalapítvány kuratóriumi elnökének. A hozzánk beérkezett  javaslatokat  a  kiállítás   összeállításakor  igyekeztünk  teljes  körűen figyelembe  venni. Tellér Gyula  és  Kahler Frigyes  időközben a sajtóban elhatá-
rolódott  a  kiállítástól,   amelynek  tartalmáért   kizárólag  a   rendezők felelősek.

A kiállítás rendezői
 
 

A kiállítás tartalmáról

A Centrális Galéria historiográfiai   kiállításán  láthatóak az 1956-os forradalomra vonatkozó    vagy  azzal  kapcsolatos   tudományos  szakmunkák,   monográfiák, tanulmánykötetek,  forráskiadványok,  amelyek  1989  után  jelentek  meg  hazai kutatók tollából.  A  kiadványok a forradalom kutatásával kapcsolatos témakörök szerint vannak csoportosítva. Ahol szükséges és releváns, röviden bemutatjuk az egyes kutatóhelyek történetét és tevékenységét is. 

A kiállítás alkalmi kutató- és olvasóteremként működik, ahol a látogatók közvet-
lenül tanulmányozhatják a forradalomról szóló nyomtatott  és elektronikus szaki- rodalmat, forráskiadványokat.  A  kiállítás  idejére  az 1956-os Intézet rendelke-
zésre bocsátja  számítógépes  adatbázisait,  mindenekelőtt a forradalommal kap- csolatos  fényképgyűjteményt,  valamint  az  Intézet  keretein belül működő Oral History  Archívum  adatbázisait,  amelyeket  a  látogatók helyben használhatnak. Számítógépen  hozzáférhető   az   1956-os  Intézet  internetes  oktatási  anyaga, valamint a közeljövőben  megjelenő CD-ROM anyaga is. A tájékozódást korabeli dokumentumfilmekből  és  a  forradalom 1989  utáni  historiográfiáját  bemutató filmekből  összeállított  szemelvénygyűjtemény  segíti. Az Oral History Archívum néhány  fontos  darabja - természetesen  másolatban -  szintén  kézbevehető  és olvasható.  A  kiállításon  használható a  Magyar  Rádió Archívumának számító- gépes  adatbázisa  a  forradalommal  kapcsolatos  műsorokról és hangdokumen-
tumokról.  Utóbbiakból,  többek között a  Szabad Európa Rádió forradalom alatti adásaiból, melyek feldolgozása most folyik, szemelvények  hallhatóak.