AZ 1956-OS INTÉZET ADATBÁZISAI ÉS 
DIGITÁLIS KIADVÁNYAI
Az  1956-os  Intézet  nagy  hangsúlyt   helyez  a  kutatásai  során  összegyűjtött információk  és dokumentumok adatbázisainak kiépítésére. Az informatika gyors fejlődésének   köszönhetően  ma  már  lehetséges  olyan  méretű  és  szerkezetű adatbázis  kialakítása, amelyben  egyesíthető az Intézet valamennyi már meglévő adatbázisa  a  multimédia  dokumentumokkal  (digitalizált fotókkal és hanganyagokkal) együtt.


A JELENKORTÖRTÉNETI ADATBÁZIS

A jelenkortörténeti  adatbázis  életrajzokat,  oral history  interjú-  és periratkivo-
natokat,  bibliográfiai  adatokat,  valamint  esemény- és intézményleírásokat tar- talmaz.  (Eddig 500  életrajz,  550 interjúkivonat,  450 perirat,  23.000 könyv és cikk, valamint 2.500 esemény feldolgozása történt meg.) Az adatbázis a kereszt- kapcsolatok  révén  lehetővé  teszi a  különböző  típusú  dokumentumokban lévő információk  összekapcsolását, egy-egy konkrét történeti eseményhez, szereplő- höz  rendelését, a dokumentumok, események, szereplők, stb. részletes leírását. 

Link az adatbázishoz
 


A FOTÓADATBÁZIS

A jelenkortörténeti  adatbázishoz  kapcsolódik  az  1945 utáni történelmet doku-
mentáló  fotóadatbázis,  amely  lehetővé  teszi  a konkrét eseményekhez, szemé-
lyekhez  kapcsolódó  fotók  keresését. A feldolgozott  fényképek  professzionális szkenneléssel  digitális  és publikálásra alkalmas formában archiválásra kerülnek. A kiválasztott  fotók digitalizált formában az 1956-os Intézetben (a jogdíjak és a költségek rendezésével) további felhasználásra is rendelkezésre állnak.

Ízelítő
Link az adatbázishoz
 


AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ENCIKLOPÉDIÁJA
CD-ROM

1999 tavaszán  az 1956-os  forradalom  történetét bemutató CD-ROM az Intézet első multimédia kiadványaként, a közelmúlt történetét feldolgozni kívánó sorozat első  darabjaként  jelenik meg. Az egyes témák több szempontú összekapcsolása lehetővé  teszi  a  barangolást  akár idő,  akár helyszín, akár szereplők szerint. A tájékozódást  könnyítik  a  térképek  és  a szakirodalmi hivatkozások. A CD-ROM vezérfonalát  a  forradalom  kronológiája   adja,  amely  az  1956.  október 6-tól december 12-ig terjedő időszakot dolgozza fel. Ehhez kapcsolódik a korszak 500 legfontosabb szereplőjének az életrajza, egy 1.500 tételes bibliográfia, Budapest és több vidéki  város térképe. Forrásértékűek a forradalom eseményeit és alaku- lását  illusztráló  archív  filmrészletek,  a  színes  és  fekete-fehér fényképek és az eredeti hangfelvételek. 
 


AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETE: DIGITÁLIS TÖRTÉNELEMÓRA AZ INTERNETEN

A  Művelődési- és  Közoktatási  Minisztérium  „Sulinet”  programjához  készült az 1956-os  magyar  forradalom történetét bemutató digitális oktatási segédanyag a középiskolák  és  az  érdeklődő   nagyközönség   számára,  amely  Magyarország 1953–1963  közötti történetét: az 1956-os  forradalomhoz vezető utat, a forra- dalom  és  szabadságharcot,  az  ellenállást  és  a megtorlás eseményeit öt önálló részben  (120  oldal  főszöveg,  1.500  oldal  kiegészítő szöveg)  mutatja be. A fejezetek  (Válság  és  útkeresés,  Forradalom  és  szabadságharc,  A szabadság napjai, Megszállás és  ellenállás, Megtorlás és restauráció) a téma teljes, részle- tes, közérthető  kifejtését tartalmazzák. A főszöveget fényképek színesítik. Egyes szavak (fontos személynevek, fogalmak, intézmények) „forrószóként” működnek: ezekre rákattintva  behívható a kislexikon, amely a korszak legfontosabb szerep- lőinek  – köztük külföldi politikusoknak –  a rövid életrajzát, történelmi fogalmak magyarázatát,  a  korszak  egyes  intézményeinek  a rövid leírását tartalmazza. A főszövegben elhelyezett  piktogrammok  kiegészítő, illusztráló, értelmező segéd- szövegeket  kapcsolnak  be :  közel  száz  korabeli  forrást,  visszaemlékezéseket, ajánlott   irodalmat,  szakkönyvek   vonatkozó   részeit,  statisztikai  táblázatokat, térképeket és kronológiát. 

Internetcím: http://www.sulinet.hu 

                                        vagy http://www.rev.hu
 
 

AZ 1956-OS INTÉZET
AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUMA

Az  Oral History Archívum (OHA)  több  mint  kilencszáz,  a  magyar  történelem elmúlt évtizedeinek  kiemelkedő  személyiségeivel, tanúival  készült életútinterjút őriz.  A  magnetofonra  felvett,  majd  leírt  élettörténetek  segítségével az egyes sorsokon     keresztül   a    történelemben   szerepet   játszó   ember   szubjektív tapasztalatai,  reflexiói, illetve a társadalomtörténet számára forrásértékű, másutt nem fellelhető  ismeretei, valamint a  személyiséget alakító, körülvevő társadalmi hatások ismerhetők meg.

1981-ben  az   OHA   előzményeként    Hegedűs  B. András   és   Kozák Gyula  a forradalomban  meghatározó  szerepet  betöltött  személyekkel kezdett egyéni és csoportos   interjúkat   készíteni.    1981–1986  között  az  MTA   Közgazdaság- tudományi  Intézetében   folytatott  vezetővizsgálat  számára  készültek  interjúk, majd  a  Művelődéskutató  Intézet  biztosított  otthont  az MTA-Soros Alapítvány anyagi támogatásával  immár a mai nevén  működő gyűjteménynek. 1990-ben a rendszerváltás  után létrejött tudományos műhely, az 1956-os Intézet fogadta be az OHA-t. 

Az életútinterjúk az alábbi tematikus egységekbe csoportosíthatók:

1. az 1945 utáni koalíciós korszak pártjainak kiemelkedő személyiségei; 

2. a kommunista korszak alatt politikai okokból elítéltek; 

3. a forradalom szereplői; 

4. a Rákosi- és a Kádár-korszak politikai vezetői; 

5. politikai emigránsok; 

6. a határon túli, elsősorban erdélyi magyarok; 

7. a műszaki, tudományos, gazdasági és művészeti élet prominens alakjai; 

8. az ötvenhatosok második nemzedéke (az elítéltek gyermekei).
 

A gyűjtemény részét képezi mintegy háromszáz írásos visszaemlékezés, korabeli napló és dokumentum is.
 

Az  interjúk   legfontosabb  adatai  számítógépen  vannak   nyilvántartva,  illetve folyamatosan  megjelenik  azok  annotált  jegyzéke. Minden interjú névmutatóval egészül  ki, amelyek  alapján összesített névmutató készül az említett több tízezer személy rövid  meghatározásával, az  említés  helyével  és gyakoriságával. Ennek segítségével   könnyen   hozzáférhetőek   az említett  személyre vonatkozó infor- mációk.  Az  ’56-os  interjúk  tartalmi  kivonatai  egy  olyan  szabad   hívószavas adatbázis-kezelő  programban vannak rögzítve, amely segítségével valamennyi – az  interjúkban  említett – ’56-tal  kapcsolatos  eseményről,  helyszínről  és intéz- ményről  részletes,  az  interjúalany  egész  életéről  pedig  átfogó információhoz lehet  jutni.  ( Ehhez az  adatbázishoz  az  interjúalanyok  személyiségi  jogainak védelme érdekében csak az OHA kutatószolgálatánál lehet hozzáférni. )
 

Vissza a bevezetőhöz